ไม้มงคล
กระถางเซรามิค
  ข่าวสารและบทความ

 

กระถางพลาสติก จานรองพลาสติก กระถางกระบองเพชร กระถางลีลาวดี

1515-01 010 011 012
นาด 15 นิ้ว ขนาด 3 นิ้ว ขนาด 2 1/2 นิ้ว ขนาด 2 นิ้ว
ราคา 45 บาท โหลละ 600 บาท ร้อยละ 3300 ราคา 3 บาท โหลละ 30บาท ร้อยละ 180 ราคา 3 บาท โหลละ 30บาท ร้อยละ 180 ราคา 3 บาท โหลละ 30บาท ร้อยละ 130

014 016 022 040
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 3 บาท โหลละ 30 บาท ร้อยละ 160 ราคา 7 บาท โหลละ 70บาท ร้อยละ 350 ราคา 6 บาท โหลละ 6 0บาท ร้อยละ 300 ราคา 7 บาท โหลละ 7 0บาท ร้อยละ 350
060 080 088 901
ขนาด 6 นิ้ว ขนาด 8 นิ้ว ขนาด 6 นิ้ว ขนาด 9 นิ้ว
ราคา 10 บาท โหลละ 100 บาท ร้อยละ 600 ราคา 25 บาท โหลละ 250 บาท ร้อยละ 1200 ราคา 12 บาท โหลละ 120 บาท ร้อยละ 650 ราคา 30 บาท โหลละ 300 บาท ร้อยละ 1500
101 1010-01 120 120-XP
ขนาด 1 นิ้ว ขนาด 10 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว
ราคา 3 บาท โหลละ 30 บาท ร้อยละ 160 ราคา 20 บาท โหลละ 200 บาท ร้อยละ 1300 ราคา 45 บาท โหลละ 450 บาท ร้อยละ 3100 ราคา 45 บาท โหลละ 500 บาท ร้อยละ 3300
120-XR 15-01 201 401
ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 15- นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว ขนาด ทรงรี นิ้ว
ราคา 45 บาท โหลละ 500 บาท ร้อยละ 3300 ราคา 120 บาท โหลละ 1200 บาท ร้อยละ 8600 ราคา 7 บาท โหลละ 70บาท ร้อยละ 350 ราคา 25 บาท โหลละ 250 บาท ร้อยละ 2000
4401 501 601 6601
ราคา 15 บาท โหลละ 150 บาท ร้อยละ 850
กระถางราคา 7 บาท โหลละ 70บาท ร้อยละ 350
จานรอง ใบละ 6 บาท โหละ60 บาท ร้อยละ 300
ขนาด 6 นิ้ว
ราคา 12 บาท โหลละ 120 บาท ร้อยละ 600
ขนาด 6 นิ้ว
ราคา 10 บาท โหลละ 100 บาท ร้อยละ 700
10-01 9901 A-007 B-010
ขนาด 10 นิ้ว ขนาด 9 นิ้ว ขนาด 2 21/2นิ้ว ขนาด 3.5 นิ้ว
ราคา 45 บาท โหลละ 500 บาท ร้อยละ 3300 ราคา 15 บาท โหลละ 150 บาท ร้อยละ 850 าคา 3 บาท โหลละ 30 บาท ร้อยละ 130 ราคา 7 บาท โหลละ 70บาท ร้อยละ 350